•  

  Result 1 Handbook with guidelines, activities and preventive measures to prevent Burnout syndrome of teachers as post-COVID measure (project activity 2 Intellectual results)

  The handbook provides information in easy to understand language to teachers with regards to the definition and symptoms of Burnout syndrome including explanations with regards to Burnout stages, antecedents, Prevention and intervention measures, Next steps and challenges, Strategies for Burnout control as well as innovative practices to prevent and cope with Burnout syndrome.

  You may download the handbook here: R1. Handbook with guidelines, activities and preventive measures to prevent Burnout syndrome of teachers as post-COVID measure

  Result 2 "Self-assessment digital tool about the level of Burnout syndrome among teachers" (project activity 2 Intellectual results)

  The purpose of this tool is to help you as teacher to assess and better understand the causes of stress in your work, what is your resistance and resilience to stress, how you perceive stress and how much you experience Burnout, as well as how this would affect your professional performance, well-being and health. The information obtained from the demographic data is confidential, only the researchers can see it, and it has only statistical value and will serve to inform Burnout prevention approaches in school.

  Instructions:

  1. Please register by using the top right button.
  2. Upon registration, you will receive a confirmation letter to your email. Please check your SPAM folder as well. 
  3. Please copy the link from the email to the browser and press ENTER.
  4. You need to self-enroll for each category.
  5. The access to the tests are either from HERE or at the bottom of this page
  6. You can complete the questionnaires in the individual parts at different times when you have the opportunity to do so, but we recommend that you answer each part sequentially, as this will give you an overall assessment and a "picture" of your state of stress and Burnout at work.
  7. We ask you to answer the questions honestly, as the results obtained are important to you and will give you guidance on what you can do to cope more successfully with stress and avoid or reduce Burnout in your work. For this purpose, you can use the R1: Handbook for the prevention of Burnout in the teaching profession, which contains recommendations on strategies for the prevention of stress and Burnout in the workplace.
  8. Your answers are anonymous, only you will have access to them, they will not be used for other purposes and the results will not affect your career in any way. In section Grades you can always take a look on your results. 

  In case of problems with the platform, please send an email to: info@inclusionteam.org 

   

   

  Funded by the European Union (agreement: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000092302). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

  Learn more about the project here...

  Резултат 1. Наръчник с насоки, дейности и превентивни мерски срещу Синдром на професионално прегаряне (Бърнаут) сред учители (дейност 2 Интелектуални резултати)

  Наръчникът предоставя насоки и информация на лесен за разбиране език за учителите по отношение на дефиницията и симптомите на синдрома на професионално прегаряне (Бърнаут), включително разяснения по отношение на етапите на прегаряне, причини за появата им, както и мерки за превенция и интервенция,  стратегии за контрол на стреса и прегарянето, както и иновативни практики  за предотвратяване и справяне със Бърнаут синдрома.

  Може да изтеглите наръчника тук: R1. Наръчник с насоки, дейности и превентивни мерски срещу Синдром на професионално прегаряне (Бърнаут) сред учители.

  Резултат 2: Онлайн инструмент за самооценка на ниво на Бърнаут синдром сред учители (дейност 2 Интелектуални резултати)

  Целта на този инструмент е да ви помогне като учител да оцените и разберете по-добре причините за стреса във вашата работа, каква е вашата устойчивост и издръжливост на стрес, как възприемате стреса. Чрез серия от тестове Вие ще можете да разберете доколко сте уязвими по отношение на синдромът на професионално прегаряне "Бърнаут", както и как това би повлияло на професионалното ви представяне, благополучие и психично здраве. Информацията, получена от демографските данни, е поверителна, само изследователите могат да я видят и има само статистическа стойност и ще служи за информиране на подходите за превенция на Burnout в училище.

  Инструкции:

  1. Моля, регистрирайте се с помощта на горния десен бутон "Влизане".
  2. При регистрация ще получите писмо за потвърждение на посочения от Вас имейл. Моля, проверете и вашата спам папка, където може да е попаднал имейла.
  3. Моля, копирайте връзката от имейла в интернет браузъра и натиснете бутон "ENTER" на клавиатурата на компютъра.
  4. Трябва да се запишете самостоятелно за всяка категория чрез натискане на бутон "Записване".
  5. Достъпът до тестовете е от ТУК или в долната част на тази страница (избор "Български език").
  6. Можете да попълвате въпросниците по различно време, когато имате възможност, но ви препоръчваме да отговаряте последователно на всяка част, тъй като това ще ви даде цялостна оценка и „картина“ на вашето състояние на стрес и Бърнаут на работното място.
  7. Молим ви да отговаряте честно на въпросите, тъй като получените резултати са важни за вас и ще ви дадат насока какво можете да направите, за да се справите по-успешно със стреса и да избегнете или намалите възможността да имате високо ниво на професионално прегаряне. За целта можете да използвате Резултат 1 Наръчник с насоки, дейности и превентивни мерски срещу Синдром на професионално прегаряне (Бърнаут) сред учители (вижте по-горе), който съдържа препоръки и стратегии за превенция на стреса и бърнаута на работното място.
  8. Вашите отговори са анонимни, само вие ще имате достъп до тях, те няма да бъдат използвани за други цели и резултатите няма да повлияят по никакъв начин на кариерата ви. В раздел Резултати (намиращ се в меню в горния колонтиум) винаги можете да разгледате резултатите си.

  В случай на проблеми с платформата, моля, изпратете имейл на: info@inclusionteam.org

  logo bg

  Финансирано от Европейския съюз (договор:2022-2-BG01-KA210-SCH-000092302). Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

  Научете повече за проекта тук...

  logo es

  Resultato 1. Manual con lineamientos, actividades y medidas preventivas para prevenir el síndrome de Burnout de los docentes como medida post-COVID (Actividad del proyecto 2: Resultados intelectuales)

  El manual proporciona información en un lenguaje fácil de entender a los profesores sobre la definición y los síntomas del síndrome de Burnout, incluyendo explicaciones sobre las etapas del Burnout, antecedentes, medidas de prevención e intervención, próximos pasos y desafíos, estrategias para el control del Burnout y prácticas innovadoras. y ejercicios para prevenir y afrontar el síndrome de Burnout.

  Puede descargar el manual aquí: R1. Manual con lineamientos, que incluirá actividades y medidas preventivas para prevenir el síndrome de Burnout de los docentes como medida post-COVID.

  Resultado 2. Herramienta digital de autoevaluación sobre el nivel de síndrome de profesor quemado (Burnout) en docentes (Actividad del proyecto 2: Resultados intelectuales)

  El propósito de esta herramienta es ayudarte, como docente, a evaluar y comprender mejor las causas del estrés en tu trabajo, cuál es tu resistencia y resiliencia al estrés, cómo lo percibes y  en que medida experimentas burnout, así como cómo esto afectaría a su desempeño profesional, bienestar y salud. La herramienta consta de varias partes y, en cada una de ellas, hay cuestionarios psicológicos. A través de los cuestionarios podrás saber hasta qué punto tienes condiciones previas para el estrés en el trabajo, qué nivel de agotamiento experimentas y en qué medida esto puede afectar a tu salud, bienestar y desempeño laboral. La información obtenida de los datos demográficos es confidencial, solo los investigadores pueden verla, solo tiene valor estadístico y servirá para informar sobre  los enfoques para la prevención del Burnout en la escuela.

  Instrucciones:
  1. Por favor regístrese usando el botón superior derecho (Acceder).
  2. Al registrarse, recibirá una carta de confirmación en su correo electrónico. Por favor revise también su carpeta de spam.
  3. Copie el enlace del correo electrónico en su navegador y presione ENTRAR.
  4. Debes registrarte, por separado, para cada categoría.
  5. Se puede acceder a las pruebas desde el menú de la página de inicio o en la parte inferior de esta página.
  6. Puedes completar los cuestionarios por partes, en diferentes momentos, cuando tengas la oportunidad, pero te recomendamos que respondas cada parte de forma secuencial, ya que esto te dará una evaluación general y una "imagen" de tu estado de estrés y burnout en el trabajo. .
  7. Te pedimos que respondas las preguntas con sinceridad, ya que los resultados obtenidos son importantes para ti y te darán orientación sobre lo que puedes hacer para afrontar con mayor éxito el estrés y evitar o reducir el Burnout en tu trabajo. Para ello, se puede utilizar R1: Un manual para prevenir el agotamiento en la profesión docente, que contiene recomendaciones y estrategias para prevenir el estrés y el agotamiento en el lugar de trabajo.
  8. Tus respuestas son anónimas, sólo tú tendrás acceso a ellas, no serán utilizadas para otros fines y los resultados no afectarán tu carrera de ninguna manera. En la sección Resultados, siempre puedes ver tus resultados.

  En caso de problemas con la plataforma, envíe un correo electrónico a: info@inclusionteam.org

  logo es 1

  Financiado por la Unión Europea (contrato 2022-2-BG01-KA210-SCH-000092302). Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

  Conozca más sobre el proyecto aquí...

  logo tr

  Sonuçlar R1 COVID sonrası önlem olarak öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromunu önlemeye yönelik yönergeler, etkinlikler ve önleyici tedbirlerin yer aldığı el kitabı (Proje faaliyeti 2: Entelektüel sonuçlar)


  El kitabı, öğretmenlere Tükenmişlik sendromunun tanımı ve belirtileri hakkında, Tükenmişlik aşamaları, öncülleri, Önleme ve müdahale önlemleri, Sonraki adımlar ve zorluklar, Tükenmişlik kontrol Stratejileri ve yenilikçi uygulamalara ilişkin açıklamalar dahil olmak üzere anlaşılması kolay bir dille bilgi sağlar. Tükenmişlik sendromunu önlemeye ve onunla baş etmeye yönelik egzersizler ve egzersizler.

  El kitabını buradan indirebilirsiniz: R1. COVID sonrası önlem olarak öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromunu önlemeye yönelik yönergeler, etkinlikler ve önleyici tedbirlerin yer aldığı el kitabı

  Sonuçlar R2 Tükenmişlik sendromu düzeyinde dijital öz değerlendirme aracı (Proje faaliyeti 2: Entelektüel sonuçlar)

  Bu aracın amacı, bir öğretmen olarak işinizde stresin nedenlerini, strese karşı direncinizin ve dayanıklılığınızın ne olduğunu, stresi nasıl algıladığınızı, tükenmişliği ne kadar yaşadığınızı ve bunun nasıl gerçekleştiğini değerlendirmenize ve daha iyi anlamanıza yardımcı olmaktır. profesyonelin performansınızı, refahınızı ve sağlığınızı etkileyecektir. Araç birkaç bölümden oluşuyor ve bunların her birinde işyerinde stres için ne ölçüde önkoşullara sahip olduğunuzu, ne düzeyde tükenmişlik yaşadığınızı ve bunun sağlığınızı ne kadar etkileyebileceğini öğrenebileceğiniz psikolojik anketler var. refah ve iş performansı. Demografik verilerden elde edilen bilgiler gizlidir, yalnızca araştırmacılar görebilir ve yalnızca istatistiksel değere sahiptir ve okulda Tükenmişliğin önlenmesine yönelik yaklaşımlara bilgi sağlamaya hizmet edecektir.

  Anket kartlarını doldurma talimatları:

  1. Lütfen sağ üstteki butonu kullanarak kayıt olunuz.
  2. Kayıt olduktan sonra e-posta adresinize bir onay mektubu gönderilecektir. Lütfen spam klasörünüzü de kontrol edin.
  3. Lütfen e-postadaki bağlantıyı tarayıcınıza kopyalayın ve ENTER tuşuna basın.
  4. Her kategori için ayrı ayrı kayıt olmanız gerekmektedir.
  5. Testlere ana sayfa menüsünden veya bu sayfanın alt kısmından ulaşabilirsiniz.
  6. Fırsatınız olduğunda ayrı bölümlerdeki anketleri farklı zamanlarda tamamlayabilirsiniz, ancak her bölümü sırayla yanıtlamanızı öneririz; bu size genel bir değerlendirme ve işyerindeki stres ve tükenmişlik durumunuzun bir "resmini" verecektir. .
  7. Elde edilen sonuçlar sizin için önemli olduğundan ve stresle daha başarılı bir şekilde başa çıkmak ve işinizde Tükenmişliği önlemek veya azaltmak için neler yapabileceğiniz konusunda size rehberlik edeceğinden, soruları dürüstçe yanıtlamanızı rica ediyoruz. Bu amaçla, işyerinde stresi ve tükenmişliği önlemeye yönelik strateji önerileri içeren R1:
  8. Öğretmenlik mesleğinde tükenmişliği önlemeye yönelik bir el kitabını kullanabilirsiniz.
   Cevaplarınız anonimdir, onlara yalnızca siz erişebileceksiniz, başka amaçlarla kullanılmayacak ve sonuçları hiçbir şekilde kariyerinizi etkilemeyecektir. Notlar bölümünde sonuçlarınızı Sonuçlar her zaman görüntüleyebilirsiniz.

  Platformla ilgili sorun olması durumunda lütfen info@inclusionteam.org adresine bir e-posta gönderin.

  logo tr 2

  Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir (anlaşma: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000092302). Ancak ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüşlerini yansıtmayabilir. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.

  Proje hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz...